About us


การดำเนินธุรกิจของบริษัทเคพีที มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทำการค้าพอประมาณ สามารถบริหารได้สะดวก
ไม่โลภใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม แต่ราคาถูก ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
เน้นการจ้างงานเป็นหลัก ไม่เอาเปรียบผู้เกี่ยวข้อง และเน้นจรรยาบรรณความซื่อสัตย์ 

1.การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2.การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืด
ดำเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce)
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish)ให้ความสำคัญและ
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับสินค้าอย่างถูกต้องไม่เกินจริง ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
4.การปฏิบัติต่อพนักงาน
ดำเนินธุรกิจโดยการให้ความเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเทียบเท่าและเป็นธรรมจัดให้มีสวัสดิการ
และส่งเสริมด้านความรู้ดวามสามารถเพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
5. ชุมชนและสังคม
ดำเนินธุรกิจโดยการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนสังคม

"ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆมีหลักสูตรสหวิทยาการคือให้นักศึกษาที่กำลังจะจบออกมาฝึกงานหาประสบการณ์
ทางบริษัทได้จัดให้เข้ามาฝึกงานและทำงานในสิ่งที่นักศึกษาถนัด  นักศึกษาก็ได้ประสบการณ์จากการทำงานจริง"  

                                "นักศักษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน"
                      ได้มีการส่ง น.ศ เข้าไปช่วยอาจารย์ชาวจีนในการสอนภาษาจีนให้กับน้องๆ เพื่อให้ น.ศ ได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น                                


 
KPT Corporation (Thailand) Tel: 662-421-2687 Fax: 662-421-2688
©Copyright 2013 kptthailand.com All rights reserved.